روانشناسی زبان بدن و رفتار و زبان چشم مرد عاشق

اگر شما یک زن باشی خوب می فهمی که چه مردی درگیر تو شده است و مرد عاشق تو کدام یکی است. اصلا درگیر شدن و احساس بین انسان ها دارای انرژی ها و حس هایی است که برای جنس زن و مونث بسیار آشنا تر هستند. مثلا خود من اگر 10 مرد در مقابلم بایستد و هیچ…